ระยะเวลาเติบโตของบริษัท

ในปี2555 บริษัทได้นํารถยนต์เข้ามาจําหน่าย จํานวน 300 คัน โดยในปี 2556 มีนโยบายนําเข้ามาจําหน่าย 600 คัน และมีนโยบายเพิ่มจํานวนรุ่นที่นําเข้ามาจําหน่ายให้มากขึ้นด้วย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ได้ใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพดี มีราคาที่เหมาะสม คุ้มค่าในการใช้งานที่สุด

ในปี2556 ถึง 2557 บริษัทมีนโยบายในการจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้ และลดต้นทุนของบริษัทให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันได้ในตลาดตลอดไป ให้คงอยู่คู่กับตลาดในประเทศไทย และลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านตลอดไป

© Copyright 2017 - All Rights Reserved
www.faw-thailand.co.th และ www.faw-supremetruck.com
1/10 หมู่.11 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 036 387 387
โทรสาร : (+66) 036 379 216
E-Mail: faw_thailand@hotmail.com
มือถือ 24ชม - 084-609-0909